Schafkopf für Freunde

Schafkopf-Forum

Tratsch: ja mei

l

II

kontra

retourfahrt

und no oan druff

stop - da lang i aber au nomoi in schüssel - un no oan , i glaub es hackt..

mmmmh....- ja entweder jetzt oder.... mmmmh, mir wurscht da knallts nomio... zack .